Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

Viri in literatura

 

Arhivski vir

 

ARS – Arhiv Republike Slovenije
AS 1074/56, Urbar kartuzijanskega samostana Bistra, 1599–1659
AS 1074/159, Štiftni register grofije Turjak z inkorporiranimi gospostvi in imenji, okrog 1750
AS 1074/192; Napovedne tabele grofije Turjak za inkorporirano gospostvo Nadlišek, nekatere vasi, trg Turjak in župnijo Škocjan pri Turjaku, 1749-1753
AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, 1823–1869

 

Časopisi in revije

 

Amerikanski Slovenec (Chicago)
Arheološki vestnik
Brestov obzornik
Clevelandski Slovenec (Cleveland)
Domoljub
Glas Notranjske
Jernejev zvon (glasilo župnije Begunje pri Cerknici)
Jutro
Kmetijske in rokodelske novice
Koledar družbe sv. Mohorja
Kronika
Laibacher Zeitung
Novi list (Buenos Aires)
Rodoljub
Slivniški pogledi
Slovenec
Slovenski narod
Vidovski zvon (glasilo župnije sv. Vid)
Zgodovinski časopis

 

Spletni viri

 

http://arkas.zrc-sazu.si/
http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?id=23253
http://www.arzenal.si/sobe/zbirke/steletovi-terenski-zapiski
https://www.cerknica.si/
http://www.dlib.si/
http://www.genealogy.si/srdindex/A001.html
http://giskd6s.situla.org/giskd/
https://www.iobcina.si/
https://www.kjuc.si/
https://www.libertyellisfoundation.org/passenger
http://www.notranjci.si/
https://pxweb.stat.si/
https://www.sistory.si/
https://topografija.zrc-sazu.si/sht/files/SHT-Kranjska_web.pdf
https://www.katasterjam.si/
https://stareslike.cerknica.org/
https://osrakek.si/
http://www.pespoti.si/

 

Viri, literatura

 

60 let cerkniškega pihalnega orkestra. Uredili: Tone Urbas, Božo Levec, Franc Dolničar, Bojan Klančar. Cerknica, 1984.
Arhiv vasi Žerovnica
Arhivi - zakladnice spomina: vodnik po razstavi. Ljubljana [etc.], 2015.
Adresar: 1. Splošna naslovna knjiga za Kranjsko za leto 1912. Ljubljana, 1912?.

Bizjak, Matjaž in Preinfalk, Miha: Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja. Ljubljana, 2009.
Cvet skrivnosti: vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera in okolice. Cerknica, 2009.
Deu, Živa: Prenova stanovanjskih stavb. Ljubljana, 2019.
Čeplak Mencin, Ralf: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20. stoletje. Občina Cerknica. Ljubljana, 1989.
Dežela ob Cerkniškem jezeru. Cerknica, 1990.
Dolenc, Hinko: Izbrani spisi. Ljubljana, 1921.
Erjavec, Fran: Prirodopis rudninstva ali mineralogija: v porabo nižjim razredom gimnazije in realke: v knjigo vtisnenih je 37 podob. V Ljubljani, 1883.
Golec, Boris: Cerknica – pozni nastanek in specifični razvoj največjega slovenskega trga. V: Kronika, Ljubljana, 66 (2018), št. 2, str. 213–230.
Golob, Nataša: Poslikani leseni stropi na Slovenskem do sredine 18. stoletja. Ljubljana, 1988.
Habe, France in Šilc-Telič, Magda: Mlini in žage na vodni pogon. Ljubljana, 1997.
Hacquet, Balthasar: Oryctographia Carniolica I. Leipzig, 1778.
Hacquet, Balthasar: Oryctographia Carniolica 1. del. prevod Primož Debenjak (še neobjavljeno).
Höfler, Janez: Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 3, Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino. Ljubljana, 2001.
Höfler, Janez: O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem: k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana, 2013.
Hrausky, Andrej; Koželj, Janez; Prelovšek, Damjan:Plečnikova Slovenija: vodnik po arhitekturi. Ljubljana, 1997.
Hren, Marija: Bezuljak, neobjavljen tipkopis. Bezuljak, 1994.
Hribar, Marija: 140-letnica Narodne čitalnice in Narodnega bralnega društva v Cerknici: 1879-2019.
Cerknica, 2019.
Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana, 1999.
Jezero, ki izginja: monografija o Cerkniškem jezeru. Ljubljana, 2002.
Kar je redko, je dragoceno: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica. Cerknica, 2006.
Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem, I. del. Ljubljana, 1996.
Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem, II. del. Ljubljana, 2002.
Kebe, Janez: Cerkniško jezero in ljudje ob njem. Koper, 2011.
Kebe, Tone: Cerknica in njeni ljudje. Ljubljana, 1994.
Klančar, Gabrijel – Jelo, Moja popotovanja. Akvareli notranjske vasice Ivanje selo. Ljubljana, 2006.
Kocbek, Edvard: Dnevnik 1946. Ljubljana, 1991.
Komelj, Ivan: Gotska arhitektura. Ljubljana, 1969.
Komelj, Ivan: Gotska arhitektura na Slovenskem. Ljubljana, 1973.
Kos, Dušan: Zgodovina morale. Ljubljana, 2015–2016.
Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, I–IV. Ljubljana, 1902–1928.
Kos, Milko: Gradivo za historično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500). Ljubljana, 1975.
Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana, 1937.
Krajevni leksikon Slovenije, I. knjiga. Ljubljana, 1968.
Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana, 1995.
Kunaver, Pavel: Cerkniško jezero. Ljubljana, 1961.
Laharnar, Boštjan: The Žerovnišček Iron Age hillfort near Bločice in the Notranjska region. V: Arheološki vestnik = Acta archaeologica, Ljubljana, 60 (2009), str. 97–157.
Lakote in pomanjkanje: slovenski primer. Ljubljana, 2018.
Lazar, Irena: Rimsko steklo Slovenije = The Roman glass of Slovenia. Ljubljana 2003.
Leksikon Sova. Ljubljana, 2006.
Likar, Andrej: Cerknica in njena okolica. V: Novice gospodarske, obertnijske in narodske, 21 (1863), št. 18–24, str. 139–140, 147–148, 154–155, 164–165, 171–172, 179–180, 186–187.
Likar, Andrej: Cerknica in njena okolica. Ljubljana, 1863
Logaško okrajno glavarstvo. Logatec, 1889.
Lubej, Uroš: Obnova podružne cerkve sv. Primoža in Felicijana na Bločicah. V: Varstvo spomenikov: revija za teorijo in prakso spomeniškega varstva, Ljubljana, 34 (1992), str. 107–112.
Majdič, Viktor: Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen. V: Geografski vestnik, Ljubljana, 66 (1994), str. 99–123.
Majdič, Viktor: Razgledi po krajevnih imenih: slovenska krajevna imena v luči slovnične obravnave. Ljubljana, 1996.
Makarovič, Marija: Slovenska ljudska noša v besedi in podobi. Zv. 8, Notranjska: Bloke, Cerknica z okolico, Loška dolina, Vidovska planota. Ljubljana, Cerknica, 1995.
Makovec, Andrej: Popis mlinov, žag in nekaterih drugih proizvodnih obratov na osrednjem
Notranjskem. V: Notranjski listi II, Cerknica, 1986, str. 489–493.
Makovec, Andrej: Pravilne oblike imen bloških, trojiških in vidovskih vasi (Pripombe h Krajevnemu leksikonu Slovenije). V: Notranjski listi I, Ljubljana, 1977, str. 177–179.
Merc, Vesna: Arheološko izkopavanje in arheološko dokumentiranje ob gradnji v Cerknici zaradi zunanje ureditve Jurčkovega Tabora v okviru rekonstrukcije Obrambnega stolpa št. 42. V: Arheologija v letu 2011, Ljubljana, 2012, str. 48.
Mlinarič, Jože: Kartuzija Bistra. Ljubljana, 2001.
Mulec, Janez: Izmuznjeno segljaju spomina. Postojna, 2013.
Okoliš, Stane: Iz zgodovine Nadliška na Notranjskem. V: Kronika, Ljubljana, 43 (1995), št. 1-2, str. 35–42.
Okoliš, Stane: Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem: Gradivo Komisije za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravnodvomljivih procesov in drugih nepravilnosti občine Cerknica. Ljubljana, 1996.
Orel, Boris: Ljudske smuči na Bloški planoti, v Vidovskih hribih in njih soseščini. V: Slovenski etnograf, Ljubljana, 9 (1956), str. 17–90.
Perko, Franc: Vasi v objemu železnice: Ivanje selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unec skozi čas. Ljubljana, 2008.
Pleteršnik, Maks: Slovensko-nemški slovar, I–II. Ljubljana, 1894–1895.
Portis-Winner, Irene: A Slovenian village Žerovnica. Providence, 1971.
Portis-Winner, Irene: Semiotika kmetstva v tranziciji: slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Ljubljana, 2005.
Ramovš, Anton: Oberfassanische (mitteltriassische) Conodonten aus Kalken südlich von Slugovo,
Südslowenien 141 = Zgornjefassanski (srednjetriasni) konodonti iz apnencev južno od Slugova. V:
Geologija. Ljubljana, 37, 38 (1994/95), str. 141–151.
Ribnikar, Peter: Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. V: Zgodovinski časopis, Ljubljana, 36 (1982), št. 4, str. 321–337.Sapač, Igor: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 2, Med Idrijo in Snežnikom. Ljubljana, 2006.
Rudolf Maister: sto let severne meje: življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874-1934. Ljubljana, 2018.
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. 1, Sekcije 221-225, 230-239, 246-247, 250, 60 [Kartografsko gradivo]: Karte = Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 für das Gebiet der Republik Slowenien. 1, Sectionen 221-225, 230-239, 246-247, 250, 60: Karten. Ljubljana, 1995.
Slovenska krajevna imena. Ljubljana, 1985.
Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana, 2004.
Smole, Majda: Graščine na nekdanjem Kranjskem. Ljubljana, 1982.
Steinberg, Franz Anton von: Gründliche Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzer See: worinnen alle Seltenheiten desselben durch fünfzehenjährige Experienz, auf das genaueste beschrieben, und zu mehrerer Deutlichkeit mit vier und dreissig Kupfern erkläret werden … Laybach, 1758.
Steinberg, Franz Anton von: Temeljito poročilo o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru: v njem so vse njegove redkosti na podlagi petnajstletne eksperience nadvse natančno opisane ... Cerknica, Ljubljana, 2015.
Stele, France: Štrukljeva vas: Podružnična cerkev sv. Jakoba. Terenski zapiski, XXXIX, 1926, 11'- 15' (tipkopis).
Stele, France: Štrukljeva vas: Podružnična cerkev sv. Jakoba. Terenski zapiski, XLVII, 1929, 61 (tipkopis).
Škrlj, Milan: Laz ali Laze, neobjavljen tipkopis o Zibovniku.
Štih, Peter: Kolonizacija in migracije v slovenskih deželah v visokem in poznem srednjem veku. V: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1994, Bd. 25, Eisensdtadt, 1996, str. 195–212.
Šumrada, Janez: Šteberški in njihova posest v srednjem veku. V: Notranjski listi III, Cerknica, 1986, str. 47–60.
Šuštar, Branko: Pregled zadružništva na Cerkniškem do leta 1945. V: Notranjski listi III, Cerknica, 1986, str. 99–118.
Torkar, Silvo: Mrvice iz imenoslovne malhe. V: Traditiones, Ljubljana, 38 (2009), št. 1, str. 77–87.
Ule, Lojze: Grahovo z okolico med narodnoosvobodilnim bojem. V: Notranjski listi III, Cerknica, 1986, str. 256–285.
Urbar, Bogdan: Sto let komunalne dejavnosti na ožjem Notranjskem: oris 100 let delovanja Javnega podjetja Komunala Cerknica. Cerknica, 2011.
Urleb, Mehtilda: Cerknica in okolica v davnini. V: Notranjski listi II, Cerknica, 1981, str. 179–194.
Valenčič, Vlado: Tovorništvo na Kranjskem. V: Zgodovinski časopis, Ljubljana, 35 (1981), str. 243–277.
Valvasor, Janez Vajkard: Die Ehre dess Hertzogthums Crain: das ist, Wahre, gründliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Römisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes. I–XV. Laybach – Nürnberg, 1689.
Valvasor, Janez Vajkard: Čast in slava vojvodine Kranjske, I–IV. Ljubljana, 2009–2013.
Wernher, Georg: De admirandis Hungariae aquis hypomnemation, addita tabella lacus mirabilis ad Cirknitz. Coloniae Agrippinae, 1595.
Vidrih, Renato in Mikuž, Vasja: Minerali na Slovenskem. Ljubljana, 1995.
Vilfan, Sergej: Pravna zgodovina Slovencev: od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana, 1961; ponatis 1996.
Zalar, Jože: Kronika Otavcev, neobjavljen tipkopis.
Žirovnik, Jožef: Cerkniško jezero. Ljubljana, 1898.

 

Slikovno gradivo

 

Avtorji fotografij po straneh:

Grego, Marko:
Hrestak, Žan:
Hribar, Marija:
Hribar Meden, Izak:
Jernejčič, Miha:
Kadunc,Franc:
Kebe, Ivan:
Leban, Valter:
Mahne, Maja:
Mele Pavlin, Maruša:
Nared, Katja:
Opeka, Maruša:
Pohole, Sandra:
Salaj, Bojan:
Schein, Tine:
Stražišar, Jože:
Trček, Petra:
Vidrih, Zoran:
Vukelič, Ljubo:
Zalar, Marjan:
Žitko, Iztok:
Žnidaršič, Jože:

 

Viri fotografij

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica:
Arhiv vasi Žerovnica:
Arhiv Brestovega obzornika:
www.stareslike.cerknica.org: 34, 39 (avtor: neznan, zbirka Fani Jernejčič).

favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.